Yêu cầu rút tiền phải chờ bao lâu để được chấp thuận?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsYêu cầu rút tiền phải chờ bao lâu để được chấp thuận?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Những yêu cầu vào ngày nghỉ sẽ không được chấp thuận. Vào những ngày còn lại, quá trình sẽ mất khoảng 24 giờ. Trong trường hợp gặp một số khó khăn hay vấn đề kỹ thuật, yêu cầu sẽ được chấp thuận trong vòng 3 ngày kể từ lúc người dùng gởi yêu cầu.

Rate article