Ví Payeer: làm thế nào để xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsVí Payeer: làm thế nào để xác thực?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Việc xác thực ví điện tử của dịch vụ này bao gồm việc gửi hình ảnh chứa thông tin chi tiết về giao dịch (từ ví đến sàn giao dịch). Sau đó, bạn sẽ phải gửi một hình ảnh với mã số ví và các thông tin cá nhân khác của chủ sở hữu.
Answer for Ví Payeer: làm thế nào để xác thực?
Answer for Ví Payeer: làm thế nào để xác thực?

Rate article