Ví Lightcoin: làm thế nào để xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsVí Lightcoin: làm thế nào để xác thực?
AvatarMoneymaker asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Ví LTC có thể được xác thực bằng cách gửi ảnh chụp màn từ ví xác định đã thực hiện thanh toán với sàn giao dịch. Đính kèm với hình ảnh là thông tin dạng văn bản về địa chỉ ví và ID giao dịch.
Bạn có thể tìm thấy thông tin đó tại https://chainz.cryptoid.info/ltc/.

Rate article