Tôi phải làm gì khi đã xác thực thành công nhưng lại bị yêu cầu thực hiện lại?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi phải làm gì khi đã xác thực thành công nhưng lại bị yêu cầu thực hiện lại?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Các trường hợp tương tự có thể xảy ra nếu người dùng sử dụng một thẻ ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán điện tử chưa được chấp nhận để nạp tiền vào tài khoản. Mỗi hóa đơn thanh toán mới phải được kiểm chứng bởi sàn giao dịch.

Rate article