Tôi nên làm gì nếu được yêu cầu xác thực?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi nên làm gì nếu được yêu cầu xác thực?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Các trường hợp tương tự có thể xảy ra nếu người dùng sử dụng một thẻ ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán điện tử chưa được chấp nhận để nạp tiền vào tài khoản. Mỗi hóa đơn thanh toán mới phải được kiểm chứng bởi sàn giao dịch.

Rate article