Tôi muốn xóa tài khoản thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn xóa tài khoản thì làm thế nào?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nếu cần thiết, người dùng có quyền khóa hồ sơ của họ trên website. Để thực hiện, truy cập đường link https://binomo.com/ru/account. Cuộn chuột đến cuối trang, đánh dấu chọn vào mục “Khóa”, nhập mật khẩu hiện tại để đăng nhập vào hệ thống, viết ra lý do của bạn. Sau đó vui lòng chờ một lát để chúng tôi thông báo bạn rằng tài khoản của bạn đã được khóa thành công. Nếu điều đó không xảy ra, hãy thử tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Bạn có thể đã chưa hoàn thành những điều mà bạn bắt đầu.

Rate article