Tôi muốn thay đổi số điện thoại di động thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn thay đổi số điện thoại di động thì làm thế nào?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mở mục “Thông tin cá nhân” để thực hiện ý định của bạn. Nhận vào số điện thoại đang dùng. Đơn giản quá phải không. Đó là trong trường hợp số điện thoại cũ chưa được xác nhận. Để thay đổi dữ liệu mà không mất tài khoản, người dùng cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Lưu ý rằng số điện thoại mới có thể được liên lạc để xác nhận.

Rate article