Tôi muốn thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản thì làm thế nào?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Việc lựa chọn đơn vị tiền tệ cho tài khoản chỉ khả thi cho người dùng khi thực hiện đăng ký mới trên sàn giao dịch Binomo. Nếu có bất cứ vấn đề gì về điều này, bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới, đồng thời khóa hồ sơ cũ lại thành công. Việc đăng ký lại yêu cầu sử dụng một địa chỉ email khác (tạo một địa mới hoặc sử dụng địa chỉ dự phòng có sẵn).

Rate article