Tôi muốn thay đổi địa chỉ email thì làm thế nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi muốn thay đổi địa chỉ email thì làm thế nào?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đến mục “Thông tin cá nhân” trên sàn giao dịch, bạn có thể nhập và xác nhận địa chỉ email nếu địa chỉ cũ chưa được xác nhận. Nếu email hiện tại đã được xác nhận, bạn sẽ không thể thay đổi thông tin hiện tại. Nếu bạn cần một tài khoản với địa chỉ email khác thì sao? Hãy khóa hồ sơ hiện tại và tại một tài khoản mới.

Rate article