Tôi không muốn nhận phần thưởng thì cần làm gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi không muốn nhận phần thưởng thì cần làm gì?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nếu vì một số lý do mà người dùng từ chối việc nhận tiền thưởng, họ cần liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu. Nếu nhà đầu tư sử dụng tiền thưởng trong tài khoản để bắt đầu giao dịch trên sàn thì họ sẽ không thể vô hiệu hóa phần thưởng.

Rate article