Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Thông tin của các giao dịch đã kết thúc có thể xem ở mục “Lịch sử” nằm ở cột bên cạnh màn hình.

Rate article