Tôi có thể tìm thấy giao dịch hiện tại ở đâu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi có thể tìm thấy giao dịch hiện tại ở đâu?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Ở bảng ở phía trái màn hình, bạn sẽ tìm thấy mục tên “Lịch sử”. Tại đây bạn có thể xem toàn bộ các giao dịch đang chờ. Chúng cũng có thể được nhìn thấy trên biểu đồ giá.

Rate article