Tôi có cần cài đặt phần mềm hỗ trợ để giao dịch trên Binomo không?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTôi có cần cài đặt phần mềm hỗ trợ để giao dịch trên Binomo không?
AvatarGrut asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Các giao dịch có thể thực hiện trên website (thông qua trình duyệt với các chương trình phụ trợ cần được tắt đi), hoặc thông qua ứng dụng chính thức trên điện thoại. Ứng dụng này đã được phát triển trên nền tảng Android và iOS. Vì vậy người dùng sẽ không cần thêm phần mềm hỗ trợ nào khác.

Rate article