“Thời gian chờ trước khi mua” có nghĩa là gì?

Вопросы / ответыCategory: Questions“Thời gian chờ trước khi mua” có nghĩa là gì?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Bạn phải chờ một khoảng thời gian cho giao dịch với loại tài sản đã chọn để giao dịch có thể hoàn tất.

Rate article