Tài khoản cá nhân. Làm thế nào để đăng ký trên website công ty?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsTài khoản cá nhân. Làm thế nào để đăng ký trên website công ty?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Hướng dẫn:

  • Nhập email đang dùng;
  • Tạo một mật khẩu cho việc đăng nhập;
  • Lựa chọn tiền tệ phù hợp cho tài khoản;
  • Đánh dấu Đồng ý dưới mục “Các điều kiện…”;
  • Nhấn vào nút “Tạo tài khoản miễn phí”.
Rate article