Nếu tài khoản không có đủ tiền để tham gia giải đấu, trong tương lai khi tôi nạp tiền vào tài khoản, liệu chi phí đăng ký có được trừ tự động không?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsNếu tài khoản không có đủ tiền để tham gia giải đấu, trong tương lai khi tôi nạp tiền vào tài khoản, liệu chi phí đăng ký có được trừ tự động không?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Không, quá trình này không được thực hiện tự động. Người dùng sẽ phải nạp tiền vào tài khoản và tự quyết định xem có đăng ký tham gia giải đấu hay không.

Rate article