Nếu lúc bắt đầu và kết thúc giải đấu, tài khoản của tôi có số dư khác nhau thì số liệu nào sẽ được tính cho bảng xếp hạng giải đấu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsNếu lúc bắt đầu và kết thúc giải đấu, tài khoản của tôi có số dư khác nhau thì số liệu nào sẽ được tính cho bảng xếp hạng giải đấu?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Điều này phụ thuộc vào mục tiêu của giải đấu. Số dư chính sẽ được tính cho bảng xếp hạng nếu mục tiêu giải đấu là tối đa hóa số dư tài khoản. Trong những trường hợp khác, số điểm có thể thay đổi.

Rate article