Mục đích việc xác thực trên sàn giao dịch là gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsMục đích việc xác thực trên sàn giao dịch là gì?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Một tài khoản đã được xác thực đồng nghĩa với một tài khoản được bảo mật. Binomo yêu cầu sự xác thực của các bên trong giao dịch (người mua, hồ sơ chủ sở hữu, người nhận) để đảm bảo 100% an toàn cho tài khoản người dùng. 
Để thông qua việc xác thực trên sàn giao dịch, bạn chỉ cần gửi toàn bộ thông tin cần thiết đến địa chỉ support@binomo.com để liên hệ với chúng tôi, sử dụng địa chỉ email mà bạn đã liên kết với tài khoản để gửi. Nếu tin nhắn được gửi từ địa chỉ email của một người khác thì yêu cầu của bạn sẽ không được phản hồi một cách chính xác. 

Rate article