Liệu tôi có thể giao dịch trong giải đấu bằng ứng dụng điện thoại không?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLiệu tôi có thể giao dịch trong giải đấu bằng ứng dụng điện thoại không?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Có, những người dùng thiết bị Android sẽ có thể thực điều này tại địa chỉ https://binomo.com/promo/android.

Rate article