Làm thế nào để xác thực ví điện tử? Làm thế nào để xác thực ví QIWI?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực ví điện tử? Làm thế nào để xác thực ví QIWI?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Chủ sở hữu ví QIWI cần gửi ảnh chụp màn hình chứa thông tin việc nạp tiền vào tài khoản Binomo từ ví xác định. Truy cập https://qiwi.com/history để xem thông tin cần thiết. Ảnh chụp cần chứa thông tin của số ví điện tử + giao dịch từ ví đến sàn giao dịch. Ngoài ra, việc gửi biên lai giao dịch ở định dạng PDF cũng được chấp nhận.
Ví dụ như: 
Answer for Làm thế nào để xác thực ví điện tử? Làm thế nào để xác thực ví QIWI?
Hoặc là:
Answer for Làm thế nào để xác thực ví điện tử? Làm thế nào để xác thực ví QIWI?

Rate article