Làm thế nào để xác thực Alfaklik?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để xác thực Alfaklik?
AvatarMan23 asked 2 years ago
2 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Dịch vụ này có thể xác thực bằng cách gửi ảnh chụp của giao dịch từ ví xác định đến tài khoản Binomo. Đảm bảo rằng những thông tin sau đây có thể thấy rõ trên ảnh chụp: ngày tháng, thời gian, số tiền giao dịch.

AvatarAdmin answered 2 years ago

Dịch vụ này có thể xác thực bằng cách gửi ảnh chụp của giao dịch từ ví xác định đến tài khoản Binomo. Đảm bảo rằng những thông tin sau đây có thể thấy rõ trên ảnh chụp: ngày tháng, thời gian, số tiền giao dịch.

Rate article