Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân? (địa chỉ email/số điện thoại di động)

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân? (địa chỉ email/số điện thoại di động)
AvatarLeon asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nếu là những thông tin cá nhân mà người dùng chưa xác thực lúc đăng ký tài khoản thì có thể mở mục Thông tin cá nhân để chỉnh sửa. 
Trong trường hợp thông tin đã được xác thực, bạn sẽ không thể thực hiện bất cứ sửa đổi gì trong hồ sơ cá nhân.  
Lưu ý: Nếu thất lạc số điện thoại đã đăng ký, bạn có thể nhắn tin đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng và đính kèm số điện thoại mới mà bạn muốn sử dụng trong tương lai trong tin nhắn của bạn. 
Nếu bạn muốn đăng ký tài khoản thứ hai với địa chỉ email mới và giữ nguyên số điện thoại, bạn cần phải khóa tài khoản đang dùng. 

Rate article