Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản cá nhân?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản cá nhân?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Đơn vị tiền tệ của tài khoản được chọn bởi người dùng khi đăng ký tài khoản mới. Sau khi tạo hồ sơ cá nhân, tùy chọn này sẽ mất đi và không còn có thể sửa đổi. Để điều chỉnh lại, bạn sẽ phải tạo một hồ sơ mới. Trong trường hợp này, tài khoản cũ bắt buộc bị khóa lại thành công. 
Lưu ý: Việc dùng một địa chỉ email để đăng ký nhiều tài khoản hoàn toàn bị cấm! Để tạo một hồ sơ cá nhân mới, bạn cần có một địa chỉ email khác. 

Rate article