Làm thế nào để sử dụng mã thưởng?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để sử dụng mã thưởng?
AvatarJayz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Mã thưởng sẽ chỉ được kích hoạt khi tiến hành thanh toán. Việc nạp tiền vào tài khoản có thể thực hiện tại mục “Thu ngân”. Xác định nguồn tiền của bạn, nhập số tiền thanh toán ở ô tương ứng. Nhấn chọn mục thêm mã thưởng và nhập mã thưởng vào ô thích hợp sau khi xem thông tin về chương trình khuyến mãi và giá trị phần thưởng.
Sau khi hoàn thành việc thanh toán, mã thưởng sẽ được kích hoạt cho tài khoản.

Rate article