Làm thế nào để rút tiền thưởng từ tài khoản?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để rút tiền thưởng từ tài khoản?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Bạn có thể rút tiền thưởng một khi mức doanh thu giao dịch đạt được phải bằng với số tiền thưởng nhân với hệ số đòn bẩy tương ứng. 
Đặc biệt lưu ý: 

  • Trong trường hợp tiền thưởng có giá trị thấp hơn 50% so với tổng số dư tài khoản giao dịch của người dùng thì hệ số là 35;
  • Nếu tiền thưởng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng số dư tài khoản giao dịch của người dùng thì hệ số bằng 40.

Thông tin chi tiết có thể xem tại https://binomo.com/cashier. Chọn cách thuận tiện nhất để nạp tiền vào tài khoản và lấy thông tin về tiền thưởng. 
Bạn có thể theo dõi tiến độ doanh thu giao dịch để nhận tiền thưởng tại mục “Quà tặng” trang giao dịch. 

Rate article