Làm thế nào để nhận được tiền thưởng?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để nhận được tiền thưởng?
AvatarSuccess1980 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Điều kiện để được nhận tiền thưởng: 

  • Người dùng phải nạp tiền vào tài khoản trong hệ thống;
  • Người dùng đã nhập mã thưởng;
  • Người dùng đã kích hoạt tiền thưởng không yêu cầu nạp tiền.

Cách để đạt được tiền thưởng không yêu cầu nạp tiền

  • Tham gia các chương trình khuyến mãi của công ty;
  • Trở thành chủ sở hữu của tài khoản VIP hoặc Gold.

Xem thêm thông tin tại mục 7 của Thỏa thuận khách hàng để biết rõ hơn về quy tắc nhận thưởng. 

Rate article