Làm thế nào để đính kèm/xác thực thẻ ngân hàng?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsLàm thế nào để đính kèm/xác thực thẻ ngân hàng?
AvatarPerol asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Người dùng cần gửi ảnh màu của mặt trước thẻ ngân hàng để đảm bảo việc xác thực thành công. Các thông tin sau cần được nhìn thấy: họ và tên, 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của thẻ (cùng với thời hạn hiệu lực của thẻ). 
Lưu ý: Việc gửi mặt bên kia của thẻ là không cần thiết. 
Làm thế nào nếu thẻ ngân hàng chưa được đăng ký? Trong trường hợp này, bạn cần bổ sung đoạn trích dẫn chính thức của ngân hàng kèm với hình ảnh thẻ để xác nhận rằng thẻ này thuộc về bạn. Tên và một phần của số thẻ cần được nhìn rõ. 
Answer for Làm thế nào để đính kèm/xác thực thẻ ngân hàng?
Các xác thực đối với thẻ không có tên: 
Người cũng có quyền gửi ảnh chụp màn hình từ ngân hàng điện tử mà trong đó chứa các thông tin về tên đầy đủ và số thẻ. Cần lưu ý một điều là bạn cần chụp ảnh màn hình ở chế độ toàn màn hình của thiết bị.

Rate article