“Kỳ hạn” có nghĩa là gì?

Вопросы / ответыCategory: Questions“Kỳ hạn” có nghĩa là gì?
AvatarShot33 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Kỳ hạn của giao dịch có nghĩa là một thời điểm cụ thể để đóng giao dịch. Sau khi nó kết thúc, nhà đầu tư sẽ nhận được tiền thanh toán.

Rate article