Giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất cho một giao dịch là bao nhiêu?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsGiới hạn lớn nhất và nhỏ nhất cho một giao dịch là bao nhiêu?
AvatarCoinman asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Tùy theo đơn vị tiền tệ, giới hạn là như sau:

  • Dollars (từ 1 đến 1000);
  • Euros (từ 1 đến 1000);
  • Rubles (từ 100 đến 50000).
Rate article