Giao dịch “Tăng” có nghĩa là gì?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsGiao dịch “Tăng” có nghĩa là gì?
AvatarMan23 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Nó dùng để chỉ những giao dịch có thể sinh lời cho nhà đầu tư, khi họ mua khi đặt cược vào việc giá tài sản sẽ chuyển động theo hướng đi lên và đến lúc hết hạn sẽ cao hơn so với lúc chốt giao dịch.

Rate article