Binomo hoạt động theo múi giờ nào?

Вопросы / ответыCategory: QuestionsBinomo hoạt động theo múi giờ nào?
AvatarDiamant asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin answered 2 years ago

Múi giờ sẽ được cài đặt tự động cho mỗi người dùng tùy theo khu vực họ đang sinh sống. Do đó vấn đề này là tùy vào mỗi cá nhân.

Rate article